Categories
projects upcoming

Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

// Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ //
ΟχτΩ σημειΩσεις για Ενα συλλογικΟ δΡΩμενο

Ένα διεπιστημονικό ερευνητικό εγχείρημα του Counterpublics για τα συλλογικά δρώμενα “Κύκλες» και «Καγκελάρι» των κοινοτήτων των Τζουμέρκων, ως παράδειγμα για την μελέτη των μετασχηματισμών και των διαδικασιών μετάβασης από το επιτελεστικό δρώμενο στη δημιουργία πρωτοκόλλων που καθορίζουν την κοινότητα και δημιουργούν το δημόσιο χώρο.

Μια διευρυμένη αποκωδικοποίηση των επιτόπιων καταγραφών, των αρχειακών, βιβλιογραφικών και εμπειρικών στοιχείων που ορίζουν το εννοιολογικό σχήμα κυκλικός χορός – κοινότητα – υποκοινότητες – πολιτικές ταυτότητας – δημόσιος χώρος.

Με την υποστήριξη του ΥΠΠΟΑ Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Διαπολιτισμικών Θεμάτων, 2022

. . .

// THE CIRCLE COMMUNITY //
Eight notes on a collective Ritual

An interdisciplinary research project by Counterpublics on the collective rituals “Kykles” and “Kangelari” of the communities of Tzoumerka, as an example for the study of the transformations and transition processes from the performative action to the creation of protocols that define the community and create the public space.

An extended decoding of the field records, archival, bibliographic and empirical evidence that define the conceptual scheme circular dance – community – subcommunities – identity politics – public space.

With the support of Hellenic Ministry of Culture, Department of Intangible Cultural Heritage and Intercultural Issues, 2022

research project & video-essay

Αύγουστος 2022 – Μάρτιος 2023

. . .

Παράλληλες δράσεις:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
“Ένας κύκλος που μας χωράει όλους”
Δεκέμβριος 2022

Coming soon:

Ημερίδα-παρουσίαση
Απρίλιος 2023

Το βίντεο δοκίμιο «Οκτώ σημειώσεις για ένα συλλογικό δρώμενο» είναι μια ερμηνευτική ανάγνωση και διευρυμένη αποκωδικοποίηση των επιτόπιων καταγραφών, των αρχειακών, βιβλιογραφικών και εμπειρικών στοιχείων, καθώς και των μαρτυριών που καταγράφηκαν και των συνεντεύξεων που παραχωρηθήκαν από κατοίκους των κοινοτήτων Ροδαυγής, Ράμιας και Βαπτιστή Χουλιαράδων το καλοκαίρι του 2022, κατά τη διάρκεια των δρώμενων «Κύκλες» και «Καγκελάρι».

Το οπτικό και ηχητικό υλικό είναι οργανωμένο ως μια εννοιολογική χαρτογράφηση, κρατώντας αποστάσεις από την γραμμική αφηγηματική δομή, την χρονολογική καταγραφή του οδοιπορικού αλλά και του ντοκιμαντέρ παρατήρησης. Με τη μορφή σημειώσεων που ορίζουν νοηματικά υπο –πεδία και αφηγηματικά κεφάλαια, αρχίζοντας από τη γενεαλογία του τοπίου, την συλλογικότητα των κοινοτήτων, τον κοσμικό χαρακτήρα, το πένθος, την διάρκεια και τον επουλωτικό ρόλο του δρώμενου, τη συμπερίληψη και την ετερότητα, τις ιεραρχίες και τις έμφυλες ταυτότητες, τα μορφολογικά πρωτόκολλα του δρώμενου, και τέλος τα ανοικτά ερωτήματα της συνέχειας με όρους ανάπτυξης, της ύπαρξης ενεργών πρωτοκόλλων στο παρόν που ορίζουν την κοινότητα ή της θέσμισης μιας φαντασιακής σχέσης μέσω του δρώμενου.

Τα νοηματικά αυτά κεφάλαια λειτουργούν αρθρωτά με το δεύτερο παράλληλο επίπεδο των αφηγήσεων βιβλιογραφικών αναφορών, αποσπασμάτων δημόσιας ιστορίας και τοπικών μύθων που λειτουργούν αντιστικτικά, και σχετίζουν την παρούσα καταγραφή με ένα ευρύτερο ιστορικό αλλά και μυθοπλαστικό πλαίσιο

The video essay ” Eight notes on a collective ritual ” is an interpretive reading and extended decoding of field recordings, archival, bibliographical and empirical evidence, as well as recorded testimonies and interviews granted by residents of the communities of Rodavgi, Ramia and Baptistis Chouliarades in the summer of 2022, during the “Kykles” and “Kangelari” events.

The visual and audio material is organized as a conceptual mapping keeping a distance from the linear narrative structure, the chronological recording of the travelogues and the observational documentary. In the form of notes that define meaning sub-fields and narrative chapters starting from the genealogy of the landscape, the collectivity of the communities, the secular character, the mourning, the duration and the healing role of the event, the inclusion and otherness, the hierarchies and gender identities, the morphological protocols of the action, and finally the open questions of continuity in terms of development, the existence of active protocols in the present that define the community or the institutionalization of an imaginary relationship through the action.

These meaning chapters work modularly with the second parallel level of the narratives of bibliographic references, excerpts of public history and local myths that work antidotes, and relate the present record to a wider historical as well as fictional context.