Categories
projects

Energy as commons

energy landscapes, Counterpublics, 2022
Video essay
Seven Cautionary tales for energy commons
+
Workshop /installation
#Commonings
, New Alphabet School,
14-18 September, HKW Berlin
Βίντεο-δοκίμιο
Eπτά προειδοποιητικές ιστορίες για την ενέργεια ως κοινό
+
Εργαστήριο / εγκατάσταση

#Commonings, New Alphabet School,
14-18 Σεπ. HKW Berlin

Renewable energy infrastructures, wind and solar farms and long-distance energy grids are rapidly multiplying at a planetary scale, sweeping the last unexploited habitats of the world, endangering forms of life critical to our common survival. What does it mean to share resources that are supposedly unlimited, abundant and available everywhere, yet the infrastructures through which people can share them are practically limited, finite and site specific?

We aim to initiate this dialogue through a workshop and collectively activated installation that will consist of small, DIY, renewable energy systems that could be used by anyone; think of electrifying a lamp or activating a radio. The energy produced will be shared according to a time schedule, an energy sharing protocol that is commonly agreed upon and under constant negotiation through informal discussions with the other participants

We wish, through our workshop-discussion, to activate imaginaries about energy sharing rituals, to explore the social -spatial implications of energy as a common resource, raising issues of climate justice, energy communities, design of hard infrastructures versus soft negotiations of sharing. The mapping of ideas and short video-interviews with the participants will be part of a video-documentation of the whole procedure, produced afterwards.

Full program
Short Schedule

Οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα αιολικά και ηλιακά πάρκα, τα δίκτυα ενέργειας μεγάλων αποστάσεων, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα σε πλανητική κλίμακα, σαρώνοντας τους τελευταίους ανεκμετάλλευτους βιότοπους του κόσμου, θέτοντας σε κίνδυνο μορφές ζωής κρίσιμες για την κοινή μας επιβίωση. Τι σημαίνει να μοιράζεσαι πόρους που είναι υποθετικά απεριόριστοι, σε αφθονία και παντού διαθέσιμοι, ωστόσο οι υποδομές μέσω των οποίων τους μοιραζόμαστε μπορεί να είναι μόνο πρακτικά περιορισμένες, πεπερασμένες και γεωχωρικά εντοπισμένες;

Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο μέσω ενός εργαστηρίου και μιας συλλογικά ενεργοποιούμενης εγκατάστασης που θα αποτελείται από μικρά DIY συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από όλους- θα μπορούσαν να ηλεκτροδοτήσουν μια λάμπα ή να ενεργοποιήσουν μια ραδιοφωνική μετάδοση. Η παραγόμενη ενέργεια θα μοιραστεί σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα, ένα πρωτόκολλο διαμοιρασμού ενέργειας, κοινά συμφωνημένο και υπό συνεχή διαπραγμάτευση μέσω άτυπων συζητήσεων με τους άλλους συμμετέχοντες.

Ευελπιστούμε, μέσω της συζήτησης- εργαστηρίου, να ενεργοποιήσουμε φαντασιακά σχετικά με τελετουργικά διαμοιρασμού της ενέργειας, να διερευνήσουμε τις χωρικές- κκοινωνικές προεκτάσεις της ενέργειας ως κοινό πόρο, αγγίζοντας ζητήματα σχετικά με την κλιματική δικαιοσύνη, τις ενεργειακές κοινότητες, τον σχεδιασμό σκληρών υποδομών έναντι ήπιων διαπραγματεύσεων διαμοιρασμού. Η χαρτογράφηση των ιδεών και οι σύντομες βίντεο-συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες θα είναι μέρος του βίντεο-τεκμηρίωσης της όλης διαδικασίας, το οποίο θα παραχθεί στη συνέχεια.

αναλυτικό πρόγραμμα
σύντομο χρονοδιάγραμμα

SEVEN CAUTIONARY TALES FOR ENERGY COMMONS

A video essay by Counterpublics (Constantina Theodorou and Giorgos Papadatos), 2022
Part of the research project “ Energy as commons “ consisting by an ongoing theoretical research, an installation, workshop and a video essay, firstly presented in HKW as part of New Alphabet – Commonings 2022.

The video essay, starting from the title reference to the utopian radical practice of Superstudio «12 cautionary tales for Christmas» , explores through a concept mapping the issue of commoning and sharing renewable energy recourses, activates imaginaries about energy sharing rituals, social -spatial implications of energy as a common resource, and raises issues of climate justice, energy communities protocols and governance. Rather drifting through concepts than following a linear narrative structure, “Seven cautionary tales for energy commons” combines short performative actions with, archival footage, text and narration by Elinor Ostrom, Silvia Federici, Ivan Illich, Ashley Dawson and others.

Ένα βίντεο δοκίμιο από το Counterpublics (Κωνσταντίνα Θεοδώρου και Γιώργος Παπαδάτος), 2022
Mέρος του ερευνητικού project “Energy as commons” που αποτελείται από μια θεωρητική έρευνα σε εξέλιξη, μια εγκατάσταση, εργαστήριο και ένα βίντεο δοκίμιο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο HKW ως μέρος του New Alphabet – Commonings 2022.

Το βίντεο-δοκίμιο, ξεκινώντας από την αναφορά του τίτλου στην ουτοπική ριζοσπαστική πρακτική των Superstudio «12 προειδοποιητικές ιστορίες για τα Χριστούγεννα» , διερευνά, μέσα από μια εννοιολογική χαρτογράφηση, το ζήτημα των κοινών και κοινής χρήσης πόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργοποιεί αφηγήματα σχετικά με τελετουργίες κοινής χρήσης ενέργειας, κοινωνικές-χωρικές επιπτώσεις της ενέργειας ως κοινό πόρο, και εγείρει ζητήματα κλιματικής δικαιοσύνης, πρωτοκόλλων ενεργειακών κοινοτήτων και διακυβέρνησης. Περισσότερο ως περιήγηση μέσα από έννοιες παρά μια γραμμική αφηγηματική δομή, το «Seven cautionary tales for Energy commons» συνδυάζει σύντομες παραστατικές ενέργειες με αρχειακό υλικό, κείμενο και αφήγηση των Elinor Ostrom, Silvia Federici, Ivan Illich, Ashley Dawson και άλλων.

Featured Archive Footage
Elinor Ostrom on resilient social-ecological systems, Stockholm Resilience Centre, 2007
Ivan Illich, Jerry Brown and Sajay Samuel, Beyond Economics and Ecology: The Radical Thought of Ivan Illich, 2013
Ivan Illich, Energy and Equity (Ideas in Progress), 1974
LUCIO AMELIO/TERRAE MOTUS – Mario Martone – 1993
Olya Balykina (1934) Pioneriia Newsreel Series . Source: Russian State Film & Photo Archive at Krasnogorsk (2000 Apocalypse, Staline, France Télévisions 2015 Collectivization Breeds Violence and Betrayal
Govenda dance, Turkish Kurdistan, 2019
Silvia Federici on Marx, Rosa Luxemburg-Stiftung , 2019
Silvia Federici ,The Struggle for the Commons, Kontext TV, 2014
Ashley Dawson on People’s Power, Public Power Hour: Public Power 101, NYC-DSA, 2021
Brian Tokar, Tamra Gilbertson, Climate Justice and Community Renewal Resistance and Grassroots Solutions, 2020
Keith A. Taylor, Governing the Wind Energy Commons: Renewable Energy and Community Development, 2019